Tror du at du er pedofil ?

Ingen er pedofile. Pedofile er jo bare disse ekle mennene som misbruker barn.

Likevel er du oppmerksom på de unge. Du kan bli betatt av dem. Du kan elske dem. Du kan elske barn som ikke er dine egne. Du vil tilbringe tid sammen med dem. Du fantaserer om intimitet.

Men så var det ekle, da. Det du har hørt om på TV og lest i aviser. Voksne menn som forgriper seg på barn og alt det der. Lommemenn og gotterimenn. Man vil ikke være sånn. Man er ikke sånn. Hvem er man da?


En gang fortalte en mann meg at han hadde hatt en ung jente på fanget. Hun var en av datterens venninner. Hun virket mer moden enn de andre. Øynene hennes var bevisste og søkende. Hun hadde sittet på fanget hans, gnidd seg inntil han og så bitt han i øreflippen. Til sin forskrekkelse kjente mannen en begynnende ereksjon. Var dette et bevis på at han var pedofil?

Ikke nødvendigvis.

Opplevelser kan være overfladiske og ikke ha noen videre betydning, eller de kan være helt avgjørende. Hvor fokusert blir du på de unge? Hvor dominerende blir slike følelser?


Ingen lever i et vakuum. Vi formes av det samfunnet vi vokser opp i. Pedofili er sykt og skal ikke finnes, sier samfunnet. Ikke så rart da at vi har vansker med å kjenne oss selv.

Pedofili usynliggjøres. Pedofili skal ikke finnes. Straffeloven har stemplet utøvelsen av pedofile handlinger som grove forbrytelser. Selv det å se på bilder av slike handlinger er straffbart. Barn skal ikke seksualiseres, sier samfunnet. Samfunnet har ekskludert selve eksistensen av pedofili og seksuell tiltrekning mellom barn og voksne. Barn skal ikke ha noen seksualitet. Derfor forskrekkelsen når hendelser inntreffer som motsier dette.

Men pedofile er til. Vi finnes. Det du trenger er en positiv identitet. Du trenger å føle at du er en del av et hele, og at det du føler er normalt og verdifullt.

Hva er tiltrekkende ved unge mennesker?

Jente

For oss er svaret på dette spørsmålet opplagt. Det er ikke nødvendig å resonnere omkring det. De unge har en erotisk utstråling uten sidestykke.

Javel, men la oss gjøre et forsøk på å forklare dette nærmere. Det er ikke helt lett, for det har med følelser å gjøre og kan ikke enkelt formuleres i ord. Hva er det som gjør at vi oppfatter noen som seksuelt tiltrekkende? Kan vi enes om hvem som er seksuelt tiltrekkende? Eller ligger attrå til syvende og sist bare i øyet til betrakteren?

Det har vært gjort flere undersøkelser som prøver å kartlegge hva som er tiltrekkende hos mennesket. Dette er oppsummert her.

Det som går igjen i alle kulturer er betydningen av helse og sunnhet. Den personen er fysisk tiltrekkende som gir inntrykk av å være frisk, sunn og vital. Man skal ikke fremstå som syk eller oppvise noen form for kroppslig skavank (deformitet). I dette inngår symmetri i ansikt og kropp, en god kroppsholdning, ren og glatt hud, samt klare øyne og pent hår.


Ut i fra dette burde det ikke være vanskelig å forstå hvorfor barn er fysisk tiltrekkende. De har en fin hud. De har som regel jevne proporsjoner i ansiktet. De er slanke og smidige i kroppen. De har en sunnhet og en vitalitet som ofte overgår det voksne har.

Likevel er det mange som ikke finner barn fysisk tiltrekkende. Grunnen er høyst sannsynlig at barn ikke har de fysiske attributtene som er forbundet med forplantningsevne, slik som hofter og bryster hos kvinner eller dyp stemme og brede skuldre hos menn. Men da er det viktig å huske at reproduktiv evne i seg selv ikke gjør mennesker tiltrekkende. Det som gjør mennesker seksuelt tiltrekkende er sunnhet og vitalitet. Det har barn i like stor grad som voksne.

Selv om vi ikke er tiltrukket de fysiske attributtene som har med forplantningsevne å gjøre, kan vi være tiltrukket de fysiske attributtene som har med kjønn å gjøre. Allerede i prepubertal alder vil jentekroppen være forskjellig fra guttekroppen. Jenter får en fremskutt mage og en rund bak. Disse forskjellene kan være like viktige for oss som for andre.


Jente

Å være fysisk tiltrukket de unge er en viktig del av det å være pedofil, men mange av oss vil også være emosjonelt tiltrukket de unge. Hva gjør at vi mister vårt hjerte til dem?

Mange voksne er 'glad i barn', det vil si at de glad i de barna de er far eller mor til. Foreldrekjærlighet er rettet mot egne biologiske eller adopterte barn, og har med den ømhets- og omsorgsfølelsen som er helt naturlig når man har ansvaret for et nyfødt barn.

Pedofil kjærlighet er ikke sentrert rundt barnet som nyfødt og hjelpeløst, men barnet som egen selvstendig person. Derfor kan vi være glad i alle barn, ikke bare våre egne. Det finnes et ansvars- og omsorgsaspekt i dette, men vår kjærlighet dreier seg først og fremst om å være glad i et ungt menneske på like vilkår. Hjelpeløshet og ubevissthet er ikke tiltrekkende.

Unge mennesker kan være fantastiske vesener. De kan være utadvendte, ærlige, impulsive og lekfulle. Dette gjør dem i høyeste grad tiltrekkende. Samtidig har de en evne til å bringe frem det beste i oss voksne. Vi respekterer dem. Vi ser verden slik de ser den. Vi blir minnet på hvordan det var å selv være ung. Dette er noe voksne trenger å bli minnet på.

Legning, hva er det?

Seksuell legning kan enkelt sies å være den preferansen du har for hvem du finner seksuelt tiltrekkende.

Man kan være tiltrukket et menneske av mange ulike grunner. Ikke all tiltrekning er seksuell. Tiltrekning bunner i at man får en positiv opplevelse sammen med en person. Når man også er seksuelt tiltrukket personen, vil man i tillegg være fysisk tiltrukket vedkommende og ønske intim kontakt.

Man er ikke alltid bevisst hvorfor man finner noen tiltrekkende. Man bare får en positiv opplevelse. Enkelte har hva vi kaller karisma, dvs. at de har en utstråling og en tiltrekning som man ikke kan forholde seg rasjonelt til. Denne tiltrekningen trenger ikke å være av seksuell natur.

Jente

Fordi man ikke alltid er bevisst hvorfor man finner noen tiltrekkende, er man heller ikke alltid bevisst at tiltrekningen er seksuell. Vi går alle igjennom ulike faser i vår bevissthet om oss selv. Vår bevissthet farges av forventningene i samfunnet omkring oss og hva som regnes som normalt. Derfor kan det være vanskelig å være voksen og finne et barn tiltrekkende. Man kjenner at noe er der, men man vet ikke med seg selv hva det er.

Man kan godt finne enkelte barn i enkelte situasjoner fysisk tiltrekkende, uten at dette betyr at man er pedofil. En seksuell legning blir det når man systematisk finner medlemmer av en bestemt gruppe tiltrekkende. Da vil det dreie seg mindre om person, og mer om at man finner en viss type tiltalende. Man har fått etablert en preferanse.


Seksualitet hos mennesker dreier seg bare i liten grad om reproduksjon. Hos mennesker har seksualitet først og fremst en sosial funksjon. Seksualitet er en måte å utvikle en identitet, å lære å kjenne seg selv og andre. Ved seksualitet lærer vi å omgåes andre og dekke felles behov. Seksuelle handlinger uttrykker samhold og samhørighet, ømhet og omsorg, empati og nestekjærlighet.

Noen vil si at seksuelle behov er egoistiske av natur. Dette er ikke sant. Egoistisk seksuell oppførsel bunner alltid i at man ikke har lært å omgåes andre og dekke felles behov. Dessverre er det slik at religion og moral ofte lærer oss å assosiere synd og skam med seksualitet. Religion og moral hindrer oss i å ha et naturlig forhold til kroppen og dens funksjoner, og hindrer oss i å lære empati. Dette har som eneste logiske konsekvens at vi lager et samfunn av seksuelle egoister.

Noen vil si at seksualiteten er ekskluderende. De snakker om sjalusi, og sier at seksualitet har like mye med det å ekskludere andre fra en partner å gjøre, at seksualiteten er eiebegjærlig og egenkjærlig. Men sjalusi bunner alltid i sosial usikkerhet, og har med et dårlig utviklet selvbilde å gjøre. En sunn seksualitet vil gi alle en følelse av verdi og fremme samhørighet.

Noen sier at seksualitet dreier seg om å utøve makt. Det er menn som gjerne utøver denne makten på bekostning av kvinner og barn. Pedofili skal ikke være annet enn maktutøvelse overfor barn. For å forstå hvorfor noen kan hevde dette, må vi forstå samfunnets holdning til vold kontra seksualitet. Et voldsfiksert samfunn, et samfunn som forherliger og estetiserer volden, vil også være et samfunn som bare har forakt tilovers for svakhet og berøring, og som ikke vil eller kan anerkjenne jevnbyrdighet. En sunn seksualitet dreier seg om å lære å ha omsorg og respekt for andre.


Etter min oppfatning er ikke mennesker født med en bestemt seksuell legning. Det ville vært rart om noe så sosialt betinget som seksualitet skulle være programmert inn på forhånd. Likevel er det viktig å si at seksuell legning er et grunnleggende aspekt ved vår personlighet. Legning formes av våre erfaringer og vår omgivelse i ung alder, men legning er ikke deterministisk, dvs. at samme erfaringer hos ulike mennesker ikke gir samme legning. Seksuell legning er et samspill mellom grunnleggende aspekter ved vår personlighet og hva vi lærer i samspill med andre. Derfor er seksuell legning ikke noe vi selv kan velge, selv om vi ikke er født med en bestemt legning. Det er ingen motsetning i dette.

Gutt

Noe av det særegne ved menneskelig seksualitet er at vi er født med en polymorf legning, d.v.s. at den i utgangspunktet mangler form og har i seg alle legninger, eller alternativt at vår seksualitet i utgangspunktet ikke er relatert til biologisk kjønn og heller ikke ekskluderer noen person eller gruppe. Etterhvert lærer vi å ekskludere personer, slik som familiemedlemmer, og vi lærer å ekskludere grupper av personer, slik som de av samme kjønn. På denne måten blir en bestemt legning dominerende. Pedofile er bare de hvor tiltrekningen til barn har blitt dominerende. En seksuell legning kan kanskje sies å være en avgrensning av våre sosiale og seksuelle evner. En slik avgrensning bestemmes av den opplærings- og sosialiseringsprosessen som vi alle går igjennom. Samfunnets tabuer og seksualmoral har en stor innvirkning på hva vi etterhvert ikke er tiltrukket av, eller hva vi ikke er bevisst tiltrukket av, eller ikke vil innrømme vi er tiltrukket av.

Fordi legning utvikles og blir til i et samspill med andre, er det kanskje riktigere å snakke om seksuell orientering. I dette ligger at ens seksuelle preferanser endres og inngår i en kontinuerlig dynamisk prosess. Seksuell legning er ikke fastsatt ved fødselen. Det finnes ikke noe gen for legning, like lite som det finnes et gen for IQ eller kriminell adferd. Men det er viktig å understreke at seksuell legning ikke er noe vi har kontroll over. Hva som bestemmer vår legning blant medfødte og ervervete egenskaper er ikke deterministisk, d.v.s. at like egenskaper og erfaringer ikke trenger å gi samme seksuelle legning hos ulike mennesker. Ingen, aller minst oss selv, kan bestemme vår seksuelle legning. Derfor er alle legninger sidestilte og like mye verd.


Jente

Noen hevder at seksuell legning bare uttrykker seg i seksuell aktivitet. De fleste pedofile vil ikke ha muligheten til å ha et fysisk forhold til noen under den seksuelle lavalderen. Men selv om man aldri har hatt sex med den man elsker, kan man meget vel vite hva som er ens seksuelle legning. Gjennom de behovene man har for å gi ømhet og omsorg, er det ikke vanskelig å bli bevisst hvem man vil være intim med.

De fleste vil si at for å ha en bestemt seksuell legning må du i alminnelighet også være emosjonelt knyttet til den du begjærer. Man kan bli fysisk stimulert av så mangt (av for eksempel å ha en bråmoden jente på fanget), men det betyr ikke at man er pedofil av den grunn. Det er når du blir romantisk og følelsesmessig engasjert i medlemmer av en bestemt gruppe at det blir en legning.

Legning uttrykker seg i hvem du romantisk, fysisk, følelsesmessig og seksuelt er tiltrukket av. Pedofile er romantisk, fysisk, følelsesmessig og seksuelt tiltrukket unge mennesker. Vi kan ha en preferanse for et bestemt kjønn, eller kjønn kan være av underordnet betydning. Vi trenger ikke å gjøre rede for hvorfor vi finner barn tiltrekkende, like lite som vanlige heteroseksuelle trenger å gjøre rede for hvorfor de finner jevnaldrende tiltrekkende.


Hvor mange pedofile finnes det? Dette er et vanskelig spørsmål fordi det ikke finnes noen allmenn definisjon på pedofili. I en amerikansk undersøkelse blant 80 menn, oppviste 32.5% en seksuell opphisselse av å se på pedofilt erotisk materiale, en opphisselse som var like stor eller oversteg opphisselsen av å se på tilsvarende materiale med voksne. Bare 20% av de 80 innrømmet en viss tiltrekning til prepubertale jenter, se her. Se også her. Enkelt kan vi si at rundt 20% av befolkningen (menn og kvinner) er fysisk tiltrukket barn i prepubertal alder (8 til 12 år). Om vi også regner med barn mellom 13 og 16 år, vil prosentandelen sannsynligvis være betydelig høyere. Det er også rimelig å anta at bare en liten prosentandel (kanskje mellom 0.2% og 0.5% av den totale befolkningen) er eksklusivt tiltrukket barn.

Din egen legning

Pedofili er et samlebegrep for det å være tiltrukket mennesker under den seksuelle lavalderen. Pedofili er ikke noe entydig begrep. Vi sier at pedofile er tiltrukket 'barn', men barn er et flytende begrep og er kulturelt og politisk betinget.

Den enkleste måten å definere hvem som er barn er naturligvis alder. Det finnes tre kategorier pedofil tiltrekning avhengig av den unges alder. Merk at aldersgrensene nedenfor bare må oppfattes som veiledende, fordi alder er en ganske vilkårlig måte å kategorisere mennesker. Det er ikke alderen i seg selv som er viktig, men den fysiske og mentale utviklingen til vedkommende. Pedofile vil generelt føle at de tilhører en av disse kategoriene, fordi de definerer ulike typer på det som primært utgjør vår følelsesmessige og seksuelle preferanse.


Jente
Hebefil. Du tiltrekkes unge under og like etter puberteten, fra ca. 13 år til 16 år. Det som er typisk for denne kategorien er at den unge har klart utviklete kroppslige kjønnstrekk og er kjønnsmoden.

Jente
Pedofil. Du tiltrekkes unge før og under puberteten, fra ca. 4 år til 12 år. Det som er typisk her er at den unge har utviklet en personlighet og er selvbevisst, og kan også ha utviklete kroppslige kjønnstrekk.

Jente
Nepiofil. Du tiltrekkes unge lenge før puberteten, fra 0 til 3 år. Det er uvanlig at pedofile er tiltrukket så unge. Det som er typisk her er at kjønnstrekk ikke er utviklet.


Igjen må jeg understreke at disse gruppene er vage. Du kan utmerket vel føle at dine preferanser overlapper gruppene. Jeg personlig er tiltrukket jenter fra ca. 7 år og opp til 13 år. Ut i fra de opplysningene jeg har, har de fleste pedofile en alderstiltrekningen sentrert rundt 10-11 år. Dette gjelder både kvinner og menn. Bare ca. 20% sier at de også er nepiofile, og da typisk fra 2 år og opp til 5 år. Svært få er tiltrukket de aller yngste. Pedofile kan også finne tenåringer og voksne seksuelt tiltrekkende, men da skal de helst ha trekk i sitt utseende og sin væremåte som likner de unge.

Mange pedofile er tiltrukket både gutter og jenter. Det er karakteristisk at pedofili ikke er kjønnsbetinget, fordi kjønnstrekk ikke er vel utviklet hos de unge. Likevel vil de fleste si at de primært er tiltrukket enten gutter eller jenter.


Jeg har forsøkt å nevne de generelle gruppene, men det finnes selvfølgelig ingen standard for pedofili. Dine følelser er unike. Du trenger ikke en gang føle at du er 'pedofil'. Hva vil det egentlig si å være 'pedofil'?

Pedofile har lite eller ingenting til felles med hverandre, bortsett fra de vi er tiltrukket av. Men dette er ikke spesielt merkelig. Ville hundre såkalt 'vanlige' heteroseksuelle, samlet på et sted, ha så mye til felles? Vi kan godt ha felles erfaringer som pedofile, gitt at vi tilhører en utsatt gruppe, men ikke forvent at selve legningen gjør at vi har den samme personligheten eller den samme væremåten.

Det er viktig å ha i mente at vi er unike. Vi har en egen personlig legning, egne følelser og preferanser som er en kombinasjon like unik som vårt fingeravtrykk. Dette er viktig å huske, fordi det er så lett for samfunnet å gruppere mennesker sammen etter legning. Hvis dine følelser blir stemplet som pedofili, vil du kunne bli utsatt for diskriminering og forfølgelse, gitt samfunnets holdning til 'de pedofile' i vår tid. Likevel er det viktig å ha et avklart forhold til hvem man er, og akseptere at man er den man er.

Lær å kjenn deg selv

Når vi skal lære å kjenne oss selv, er det viktig å ha klart for seg de kreftene i samfunnet som influerer oss og forteller oss hvem vi er. Ofte skal det svært mye selvstendighet, integritet og mot til for å motstå trykket fra samfunnet og komme frem til hvem man egentlig er.

En livskrise, som for eksempel en skilsmisse, kan være en døråpner inn til deg selv. Bli ikke overrasket over hva du ser! Bli dus med deg selv. Det sies at den siste personen man blir kjent med er én selv.

God selvinnsikt er den beste måten å leve på som pedofil. Vi er ikke voldtektsforbrytere. Vi elsker barn. Vi tror at samfunnet har totalt misforstått hva kjærlighet er når det utelater pedofili. Seksualitet er ikke egoisme, ikke bruk av andre, men den fineste måten å vise følelser på som finnes.


Sex-overgrep
Aftenposten
13 mai 1988

Vi leser nå og da om overgrep i avisene. Til høyre har jeg gitt et eksempel på en slik notis. Jeg har med vilje valgt et tilfelle fra langt tilbake i tid. Det er ikke vanskelig å finne liknende notiser i dag, både om overgrep mot gutter og jenter. La oss se nærmere på den.

Før vi går videre er det viktig å understreke en ting. Journalister er like mye farget av den alminnelige seksualmoralen i samfunnet som noen annen. Derfor er de sjelden kritiske til hva kildene sier skjedde i en bestemt sak som dette. Vi kan derfor aldri være sikker på at den hele og fulle sannheten kommer frem i det som skrives. Men la det ligge i denne omgang. La oss anta at det i mai 1988 skjedde tre reelle overgrep, som kom i stand slik de blir beskrevet i denne avisartikkelen.

Den første saken dreier seg om en regelrett voldtekt av en 15 år gammel jente.

Oslo-politiet efterforsker flere sedelighetssaker hvor ofrene har vært yngre piker. En 15 år gammel pike har anmeldt en 52 år gammel mann for voldtekt i mannens leilighet i Oslo klokken seks onsdag morgen. Mannen har hatt tilsyn med piken. Han er pågrepet av politiet, men nekter all skyld.

Her kan vi forestille oss en mann som lot alle hensyn fare fordi vedkommende var ute av stand til å forholde seg til seg selv og til jenta som person. Tidspunktet for handlingen, tidlig om morgenen, er en god indikasjon på at det som skjedde ikke var frivillig, og at handlingen kom i stand etter en natt med forvirrede tanker hos denne 52 år gamle mannen. De aller fleste overgrep av denne typen blir begått av noen som er i slekt med offeret eller kjenner offeret vel. Dette er mennesker som i alminnelighet betrakter seg selv som alminnelige heteroseksuelle og vanlige på alle måter. De er ikke i stand til å innrømme overfor seg selv at de er tiltrukket de unge. "Jeg er gift", sier de. "Hvordan kan jeg være pedofil? Pedofile er bare sånne gærninger som henger utenfor barnehagen." Slike mennesker vil typisk kunne nekte for all skyld, fordi det å innrømme skyld er det samme som å innrømme at man er 'pedofil voldtektsforbryter'. Alle pedofile er jo voldtektsforbrytere, ikke sant? Nei, dette er ikke sant, for kun den er voldtektsforbryter som tvinger andre til handlinger mot deres vilje.

Om man fornekter den man er, vil man også kunne fornekte de handlingene man begår. Dette er grunn god nok til å lære å kjenne seg selv.

Neste sak dreier om hva som skjedde med en 5 år gammel jente.

En fem år gammel jente og hennes jevnaldrende lekekamerat ble ved 19-tiden torsdag lurt med inn i skogen av tre gutter. Barna lekte ved sitt hjem i Eterveien i nærheten av Bøler. Guttene skal ha foretatt visse seksuelle handlinger med den fem år gamle piken.

Alderen til guttene nevnes ikke. Det er rimelig å anta at de er unge tenåringer, kanskje fra tolv til femten. Hvis det er slik at tankeløs seksuell oppførsel henger sammen med manglende kunnskap om seksualitet, er det ikke vanskelig å forstå at gutter nettopp i denne alderen kan oppføre seg slik. En stor andel saker av denne typen dreier seg om hva unge gjør med andre unge, se for eksempel her. For gutter i denne alderen er det vanlig at det finnes et trykk fra kameratgjengen om å være 'tøff' og 'uredd', ellers er man 'uerfaren' eller 'homo'. Det er ironisk at seksuelle handlinger foretatt av gutter i grupper kan være et tegn på fortrengt homoseksualitet. I alle tilfelle er forakt for svakhet og forakt for det følelsesmessige ved seksualitet ofte det som driver frem slike handlinger. Det sier ikke noe om 'gutters natur', for gutters natur er bare et speilbilde av det samfunnet som er rundt dem. Dette er et samfunn som ikke makter å gi gutter en positiv, åpen, god og fordomsfri holdning til seksualitet. Den seksuelle lavalderen er i seg selv det beste eksempelet på at man ikke innser at barn har en seksualitet og trenger seksuell opplæring. Forakten for svakhet og følelser kan være noe en gutt tar med seg inn i voksen alder, og kan gjøre at han etter hvert blir en reell overgriper.

Gutt

Gutters seksuelle oppførsel er ikke voldelig av natur. Vår seksuelle oppførsel er alltid et resultat av det samfunnet vi lever i og det miljøet vi vokser opp i. Seksualkunnskap, i form av å omgåes andre seksuelt og ha respekt for hverandres kropper og følelser, er noe vi alle trenger å lære. Om man er fjorten år og pedofil, er dette enda viktigere. Derfor må samfunnet har en åpen og positiv holdning til ulike legninger.

Til slutt en sak om en 11 år gammel jente i en bil.

En 11 år gammel pike ble misbrukt seksuelt efter å ha blitt kjørt opp i Sørkedalen av en ukjent mann. Hun sto og ventet på bussen ved Bogstad Camping da mannen kom og fortalte at det ikke gikk buss. Hun kunne isteden få sitte på med ham. Efter en kjøretur ble piken lokket ut av bilen ved Fossum Bruk og inn i skogen, hvor mannen foretok visse seksuelle handlinger med 11-åringen. Efterpå forlot gjerningsmannen åstedet. Piken ble hjulpet av en forbipasserende.

Politiet er interessert i opplysninger fra publikum som kan ha sett mannen og den 11 år gamle piken. Mannen benyttet trolig en Opel.

Dette er et klassisk eksempel på en impulshandling, foretatt av en mann som var blitt oppslukt av et behov som ikke var analysert, og hvor behovet plutselig ble legemliggjort ved en ung jente på en bussholdeplass. Vi får bare håpe at "visse seksuelle handlinger" ikke var annet enn beføling. Å gjøre noe slikt på denne måten er både feigt og flaut. 11-åringer kan meget vel være seksuelt bevisste, men ingen, uansett alder, vil at det skal skje på denne måten og under slike forhold. Unge vil som regel ikke ha den autoriteten eller det motet som skal til for å si klart nei i slike situasjoner. Dette er noe de fleste voksne heldigvis forstår og tar hensyn til, så lenge man har et avklart forhold til hvem man er og hva man selv vil. Oppførselen til denne mannen vitner om en total mangel på noe av det mest fundamentale i seksualkunnskap, nemlig det å ha respekt for andre og vite at seksualitet er noe vi deler, en samhandling, ikke noe ensidig og selvisk.

Hver slik sak er med på å opprettholde fordommene mot pedofile. Hvert slikt oppslag er med på å undergrave våre rettigheter og vår stilling som seksuell minoritet.

Som pedofil er det viktig å lære å kjenne seg selv. Da unngår man de fallgruvene som er beskrevet her. Man unngår også en god del selvforakt, en forakt som kan vokse og etterhvert rettes mot andre, f.eks. barn eller andre pedofile. Overgrep mot barn kan være fortrengt pedofili. Det er som om barna selv er 'skyld i' at man er pedofil! "De lokker, derfor må de straffes" er logikken. Det er også et beklagelig faktum at mange som hater pedofile selv er pedofile. Dette kalles pedofobi, og har med forakt for seksualitet å gjøre.

Positivt selvbilde

Vi har et sett med følelser som bare er vår egen. Vår seksualitet er noe av det mest personlige vi har. Likevel eksisterer seksualiteten alltid i relasjon til andre, og i særdeleshet til de personene og den gruppen vi er tiltrukket av. Derfor er vår seksualitet også et anliggende vi deler med andre. Vår seksualitet er ikke bare en privatsak.

Kanskje faller dine følelser inn under begrepet pedofili, kanskje ikke. Gitt at alle mennesker er unike, så er det naturlig at vår seksuelle legning også er unik. Den er like spesiell som vår personlighet og de opplevelsene som har formet vårt liv.

Det etablerte samfunnet har alltid hatt en interesse av å kontrollere menneskers seksualitet. De som har makten i samfunnet tar i bruk religion, moralisme, skam og uskyld for å begrense og kanalisere seksualitet inn i former som tjener dem selv. Dette har først kvinner, så homoseksuelle og nå barn og pedofile måttet lide under. Samfunnet har alltid hatt skrevne og uskrevne lover for seksuell adferd som passer inn med samfunnets religiøse, sosiale og politiske fordommer og maktutøvelse.

Det er mange som hevder at pedofili, ja, det har bare med disse ekle, gamle mennene å gjøre. Det er ikke sant. Pedofili har med hele vår grunnleggende holdning til seksualitet å gjøre, hva vi lærer barn om seksualitet og hva de, når de har blitt voksne, tenker og føler om seksualitet. Det ene henger sammen med det andre. Pedofili og de unges seksualitet er uløselig knyttet sammen, for pedofile har aldri glemt eller fortrengt de følelsene man en gang hadde for jevnaldrende. Den dagen samfunnet har respekt for barns seksualitet, den dagen vil også pedofile få sin naturlige plass i samfunnet. Vi vil kunne stå frem og være stolte over det privilegiet det er å elske barn.

Påbud

Å lære å kjenne seg selv, å få et bevisst forhold til hvem man er, å være stolt av den man er, er grunnen til at dette nettstedet er laget.Neste side
Forrige side