Barnesyn

Hvem er barn? Hvor er de? Hva trenger de?

Barnesynet i dag er bedre enn det var før. Disiplin og lydighet forventes ikke mer. Barn er ikke så mye objekter og eiendeler, men de er alene og sårbare. Hvem er de egentlig? Hvor er deres plass i samfunnet? I FNs barnekonvensjon fra 1989 kan vi lese dette:

Artikkel 12

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (...)

Artikkel 16

1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme. (...)

Men hvem er barn?

Artikkel 1

I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet.

Konvensjonen er formet omkring den gode viljen, den omsorgen og beskyttelsen de voksne skal gi barn, og det er jo bra. Her står lite som ikke de aller fleste kan være enige i. Jeg forestiller meg et stort bord dekket til fest, hvor bare voksne sitter rundt bordet. En av de voksne reiser seg og holder en tale om barna. Dette vekker sterkt bifall fra alle rundt bordet, noen feller en tåre og alle blir ømme om hjertet. De kjære barna våre. Slik forestiller jeg meg FNs konvensjon om barnets rettigheter med tilleggsprotokoller, som en festtale, men hvor er barna? De er langt vekk fra det bordet, trygt oppbevart i barnehager, skoler og fritidsordninger til festdeltakerne kommer hjem.

Barnesyn
Oppdrar vi barn til hjelpeløshet?
Temadag arrangert av Barnehageforum

I tidligere avsnitt er det vist at de land som er mest sentimentale og moralske når det gjelder barn også er de land som har det dårligste barnesynet. Vi snakker om hykleri og dobbeltmoral. Det finnes en sammenheng mellom et dårlig barnesyn og antall graviditeter og aborter hos unge. Det er en sammenheng mellom barnesynet og antall barn i fengsel. Det er en sammenheng mellom dårlig barnesyn og barn utsatt for avstraffelser og vold. Et dårlig barnesyn leder også til manglende seksualkunnskap, som igjen leder til et høyt antall registrerte seksualforbrytere (f.eks. 31,800 in Storbritannia per 2012, se her og 751,538 i USA per 2013, dette tallet stiger stadig, se her).


I dag bestemmes barnesynet ofte ut i fra hensynet til sikkerhet. Det ligger i tiden. Dette går gjerne på bekostning av barnets frihet og medbestemmelse. Et godt eksempel på dette er kontroversen omkring bruk av sykkelhjelm.

Det ble foreslått å gjøre sykkelhjelm påbudt for alle under 16 år, se her. Mange er kritiske til dette forslaget fordi det ikke er begrunnet ut i fra en reell nyttevurdering og virker innskrenkende på den personlige friheten, se her. Noen bruker vitenskapelige argumenter og statistikk fra Australia for et påbud, se her. Andre sier at dette er misbruk av statistikk fordi en nedgang i antall hodeskader ikke tar hensyn til en generell nedgang i sykkelbruken etter at loven kom, se her. Overdreven tro på at sykkelhjelmen kan beskytte barn kan lede til tragedier, se her og her og her. Forslaget om påbud gjøres sikkert ut i fra hensynet til barnas beste (og det er jo bra), men problemet er bare at forslaget kan lede til en innskrenkelse i barnas frihet og ansvarsfølelse. Et forslag om påbud sender ut et signal om at alle barn er maktesløse. Samtidig vil ikke det offentlige ta på seg ansvaret for situasjonene der hodeskader kunne vært unngått om barnet hadde brukt sykkelhjelm. Det offentlige fraskriver seg ansvaret for friheten og de skadene som kan oppstå. Denne ansvarsfraskrivelsen dikterer barnets egen holdning til ansvar. De spør: Er det ikke meningen at jeg skal ta et personlig ansvar for mine egne handlinger? Hvem svikter om jeg ikke bruker sykkelhjelm og blir skadet? Vil jeg, når jeg har blitt 16 år, være en god syklist simpelt hen fordi jeg brukte sykkelhjelm?

Bruk av sykkelhjelm illustrerer forholdet mellom ansvar og frihet. De som er for et påbud har en slags uuttalt tro på at hodeskader hos barn aldri kan forekomme. Dermed skaffer de seg et moralsk overtak over dem som ikke vil ha et påbud, ved indirekte å si at de andre vil at barn skal utsettes for hodeskader. På denne måten hevder de at de tar ansvar for barn. Men å tro at hodeskader hos barn i trafikken aldri kan forekomme er en måte å løpe fra en annen type ansvar. Det handler om å ta ansvaret for konsekvensene av vår frihet og de skadene som uunngåelig er resultatet. De som er imot påbudet vil si at de er like opptatt av at barn ikke skal skade seg i trafikken, bare at dette best gjøres ved å engasjere dem (og deres foreldre) til å bli gode syklister. De appellerer til det personlige ansvaret hos hver enkelt. Sykkelhjelmen kan bli til en unnskyldning for ikke å ta ansvar. Da er forslaget om påbud en slags ansvarsfraskrivelse. De som vil ha et påbud fraskriver seg ansvaret for at barn skal ta ansvar og bli gode syklister.


Et stort behov av sikkerhet i samfunnet er alltid et tegn på svakhet. Et stort behov av sikkerhet kommer ikke nødvendigvis av at de reelle farene har økt, men at samfunnet har blitt mindre i stand til å takle sårbarhet. En grunn til dette kan være en generell fraskrivelse av det personlige ansvaret, at man overlater ansvaret til de profesjonelle eller til politiet eller til det offentlige. Er dette en naturlig konsekvens av at vi lever i et samfunn hvor den kollektive tankegangen står svakt?

Jo mer opptatt samfunnet er av å beskytte barn, jo mer isolert blir barn. Jo mer isolert barn er, jo mer oppfattes de som maktesløse og i behov av beskyttelse. Dette er en ond sirkel. Når politikk blir et spørsmål om å være mest mulig moralsk, kan man lett bli fristet til å overse nødvendigheten av det personlige ansvaret og den prisen vi betaler for vår frihet.


Dagens barnesyn er preget av stor usikkerhet. Vi er i en overgangsfase. Det gamle barnesynet finnes ikke mer, men hva skal erstatte det? Barn er ikke mer objekter underlagt de voksne, men vi kan heller ikke oppfatte dem som en del av samfunnet. I et demokratisk samfunn finnes det en generell erkjennelse av at alle har rett til medbestemmelse og frihet. Alle har rett til å bli sett på som enkeltindivider og bli behandlet ut i fra egne evner og modenhet. Barndommen som konstruksjon ble laget i en tid som ikke var demokratisk. I dag har mange fremdeles problemer med å skjønne at barn først og fremst er mennesker som ikke skal umyndiggjøres. Det tradisjonelle bildet av barndommen er farlig fordi det tilegner barn manglende evner. Ikke bare det, det vil at barn skal forbli barn, og voksne skal behandle dem deretter, som en gruppe som skal isoleres i sin barndom. I takt med at samfunnet har forandret seg og voksne ikke lenger tar så mye del i barns daglige liv, har det oppstått en fremmedgjøring som synes å fremme denne tendensen.

Her ligger en av hovedutfordringene for fremtidens barnesyn. Hvordan skal barn og voksne igjen få ta del av en felles virkelighet? Hvordan skal barn og voksne utvikle seg sammen? Vi må alltid oppfatte de unge på lik linje med voksne. Vi må ikke skille på alder. Dette er det grunnleggende barnesynet vi må ha. Bare når vi har et slikt syn, vil vi forstå at barns sikkerhet best ivaretas ved at de får ansvar, og støttes av voksne i sitt ansvar.

Det finnes en utmerket kronikk på dansk med tittelen "Barn skal støttes og ikke styres", se her, som sier mye om hvordan barnesynet skal være. Barn er født sosiale individer. For å oppmuntre denne egenskapen kreves det et miljø hvor de blir møtt med respekt og anerkjennelse, at voksne lytter og tar seg tid. Voksne og barn er ikke like. Da blir det enda viktigere å være respektfull. Barn skal ha gode forbilder i voksne, også for hvordan voksne behandler barn. Derfor er det viktig hvordan barn møtes og oppfattes. Oppfattes barnet primært ut i fra dets mangler, eller oppfattes det ut i fra dets evner og kompetanse? Dette er to grunnleggende forskjellige barnesyn, og de innvirker på hvordan man ser på utviklings- og læringsprosessen hos de unge, som igjen innvirker på hvilken holdning man har til dem. Hvis mangelsynet dominerer, vil lærerrollen være autoritær, korrigerende og styrende; hvis kompetansesynet dominerer vil lærerrollen være veiledende, støttende og anerkjennende. Dette siste synet vil ikke bare fremme kreativiteten og innlæringen hos de unge, men også være med på å gjøre dem til hele og fulle individer i samfunnet.

*

Barn har alltid stått for fremtiden. De er fremtiden. I den grad vi tror på fremtiden, i den grad tror vi at barn har makt til å forme sin fremtid. Dette er grunnlaget for alle rettighetene barn har. Dette er grunnlaget for alle holdningene til barn: at de snart er voksne.

Barnesyn er, når alt kommer til alt, ingenting annet enn menneskesyn.


Neste side
Forrige side