Barnesyn

Aldershomogenitet

I vår tid grupperer vi mennesker etter alder. Barn lever i barndommen. Ungdom lever i ungdommen. Voksne lever i sin voksne verden. De gamle lever for seg. Disse gruppene er i det store og hele adskilte fra hverandre, både mentalt og fysisk. Dette er generasjonsgapet. Men det har ikke alltid vært sånn. Før i tiden var samfunnet organisert på en annen måte. Samfunnsstrukturene gikk på tvers av alder. Samfunnet var bygget opp omkring samholdet og enheten i familien, slekten, stammen og lokalsamfunnet. Inndelingen gikk på tvers av alder, i motsetning til hva tilfellet er i dag hvor inndelingen følger alder.

Før
Samfunnets organisering
i tidligere tider.
Nå
Samfunnets organisering
i dag.

Man kan fremsette mange forklaringer på hvorfor det har blitt slik. En forklaring er demokratiseringen av samfunnet. De gamle strukturene var tildels patriarkalske, dvs. at det var de eldre mennene som bestemte alt. De gamle strukturene var også klassedelte. Overklassen hadde makt over bonde- og arbeiderklassen. For å få vekk denne urettferdigheten fjernet man skillene i befolkningen som gikk på klasse, kjønn og familie. Det er opplagt at dette har ledet til et mer demokratisk samfunn.

En annen forklaring er kravet til effektivitet i det moderne samfunnet. Vi organiserer samfunnet i mest mulige effektive enheter. Det er for eksempel mer effektivt å behandle alle eldre på gamlehjem, samlet fysisk sammen i en gruppe, hvor de kan få den profesjonelle hjelpen og pleien de trenger. Det er mer effektivt å organisere undervisningen av barn på store skoler, hvor de er sammen med jevnaldrende som trenger like mye kunnskap som dem selv. Allerede i barnehagen entrer man den gruppen man skal være sammen med resten av livet: ens jevnaldrende.

En tredje forklaring (som delvis henger sammen med de to foregående) er at kjernefamilien har blitt mindre i vår tid. Kjernefamilien kan bestå av kun en voksen person og ett barn. Og selv om familien kan være større enn dette, har den fysiske separasjonen mellom familiemedlemmene blitt større. Separasjonen mellom familiemedlemmer med ulik alder er nettopp et uttrykk for hvordan vi organiserer samfunnet. Lokalmiljøet spiller også mindre rolle enn før, fordi vi bor i store byer hvor kontakt mellom mennesker først og fremst skjer igjennom de institusjonene og arbeidsplassene som finnes, og som er organiserte etter alder.

Det finnes en interessant dansk studie som setter tall på disse forholdene, kalt Familiens udvikling i det 20. århundrede. Antallet eldre som bor sammen med sine barn har gått markant nedover.

Eldre som bor sammen med sine barn
Tabell 2.1, Familiens udvikling i det 20. århundrede, 2004


Et annet illustrerende tall er prosenten som flytter hjemmefra før fylte 16 år.

Unge som flytter hjemmeifra før 16 år
Tabell 3.1, Familiens udvikling i det 20. århundrede, 2004

Man kan tolke dette som en utvidelse av barndommen, hvor det går lenger tid før man er ferdig med skolegang, flytter hjemmefra og tar det ansvaret som voksne normalt har.


Hvilken effekt har denne nye organiseringen hatt på barnesynet? Det er nærliggende å tro at en organisering etter alder har innvirkning på hvordan ulike generasjoner omgåes og oppfatter hverandre. Det har blitt en fremmedgjøring mellom generasjonene. Det har blitt en profesjonalisering av relasjonene mellom generasjoner. De oppgavene som tidligere ble utført av slekt og familie utføres nå av utdannete og betalte fagfolk tilhørende ulike profesjoner.

Profesjonaliseringen av relasjonene mellom generasjoner er et naturlig resultat av at vi ikke bor og arbeider sammen i enheter på tvers av alder. Eldre blir tatt hånd om av profesjonelle hjelpepleiere. Barn blir tatt hånd om av profesjonelle pedagoger. Barn utskilles og behandles som en egen gruppe. Og akkurat som med andre grupper i samfunnet, blir barn sett på som kunder og klienter av fagfolk i profesjonene og samfunnet som helhet. Men det finnes en viktig forskjell i forhold til andre aldersgrupper, og den er at barn ikke selv har de samme mulighetene til å gjøre sine behov gjeldende overfor resten av samfunnet. Barn kan ikke på samme måte organisere seg, uttrykke behov og fremsette krav. Derfor er de prisgitt voksenverdenens oppfatning av hvem de er og hvilke behov de har.

Voksne kan lett havne i en dobbeltrolle. Voksne skal både ha fordeler av barn og tjene penger på dem i sin profesjon, samtidig som de skal ta hensyn og være en garanti for barns interesser. Voksne skal både betrakte barn som kunder og klienter i sin profesjon, samtidig som de skal beskytte dem mot en slik betraktning. Et godt eksempel på denne dobbeltrollen finner vi når barn betraktes som konsumenter. Vi ser de ulike interessene i markedsføring og salg rettet mot barn. Norge har ingen generell lov om dette. Det nevnes ikke i Markedsføringsloven. I NOU 1995:2 kan vi lese dette:

Forslag til endringer i markedsføringsloven, NOU 1995:2, avsnitt 2.5.2 :

Utvalget anser det klart at det må stilles strenge krav til markedsføring rettet mot barn eller som har en utforming som kan påvirke barn. Slik reklame må utformes i samsvar med det som til enhver tid anses som god markedsføringsskikk. Etter utvalgets oppfatning er det unødvendig å ha en særbestemmelse om markedsføring rettet mot barn. Den beskyttelse barn bør ha ved markedsføring rettet mot dem - først og fremst beskyttelse mot at deres uerfarenhet utnyttes - anser utvalget varetatt ved den foreslåtte utforming av mfl § 1 første ledd. Også mfl § 2 har stor betydning når reklame rettes mot barn.

Det er karakteristisk at 'utnyttelse av barns uerfarenhet' ikke blir sett på like strengt når barn opptrer i rollen som konsumenter. Norge har et bedre barnesyn enn mange andre land. Derfor har vi (i motsetning til f.eks. USA) en lov mot TV-reklame rettet mot barn, jfr. Kringkastingsloven.

Kringkastingsloven, § 3-1 :

(...)

Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet mot barn.

(...)

Det er et åpent spørsmål om de idealistiske interessene og behovet for å beskytte barn mot tankeløst forbruk kan stå i mot de kommersielle interessene til voksne. Markedføring rettet mot barn finnes overalt, fra plasseringen av smågodt ved kassen i dagligvarebutikken, til figurer på frokostblandinger som ungene kjenner igjen fra TV, til ulike varelogoer i tegnefilm og skolemateriell.

Alt dette illustrerer et viktig poeng ved barnesynet i vårt samfunn, nemlig at den er basert på dobbeltmoral. Vi sier at barn er uskyldige, at de er lett påvirkelige, at deres uerfarenhet ikke må utnyttes av voksne. Det moralske ligger i å beskytte uskyldige barn. Samtidig organiserer vi samfunnet slik at barn er alene. De har blitt en stor gruppe blant andre grupper i samfunnet, og er forventet å møte verdenen som om de har lov til å hevde sine interesser og uttrykke sine ønsker.


Profesjonaliseringen av relasjonene mellom generasjoner har gjort at generasjonene har blitt fremmedgjorte i forhold til hverandre. Dette er hva som ofte kalles generasjonsgapet ("the generation gap"). Man føler ikke at man har mye til felles med noen yngre eller eldre enn 15 år. Det hevdes at oppfattelsen av alder (at man tilhører en bestemt aldersgruppe) avhenger av at man omgåes mennesker med ulik alder. Man utvikler en aldersidentitet ut i fra et fellesskap med mennesker i alle aldre. Om man bare omgåes jevnaldrende, kan det være vanskelig å ha en forståelse for egen plassering og kunne sette sitt eget livsløp inn i en større sammenheng. Dette har med grunnleggende identitetsutvikling å gjøre.

Noen hevder at vi lever i et infantilt samfunn (se for eksempel boken «Det infantila samhället» av Carl Hamilton). Denne tesen går i korthet ut på at den voksne gruppen i samfunnet har blitt nytelsessyk og ansvarsløs. Oppdragelsen av barn har blitt overlatt til en kompisgjeng av voksne og til en infantil massemediakultur, mens de voksne selv er opptatt av å være evig unge. Voksenverdenen dyrker ungdommen. Alderdommen har ingen status og betydning mer. De eldre tar ikke ansvar. Samtidig hevder tesen at barn ikke får lov til å være barn, men forventes (eller presses) til å bli voksne og ta ansvaret for seg selv. Resultatet hevdes å være et samfunn i forfall, med stressykdommer, narkotikamisbruk og selvmordsforsøk blant barn og tenåringer. Det infantile samfunnet er barndommens slutt.

Hvor riktig er denne tesen? Det er ironisk at de som klager over at vi lever i et infantilt samfunn også er de som klager over at barn ikke får lov til å være barn. På meg er ønsket om evig ungdom hos voksne et tegn på at de mangler en aldersidentitet, fordi de hele livet bare har hatt med jevnaldrende å gjøre. De mangler et forhold til det naturlige livsløpet i livet sitt, som inneholder både ungdom og alderdom. Dette kommer av måten vi organiserer samfunnet, hvor aldrene er skilt fra hverandre. Det er riktig at voksne bør ta mer ansvar og at barn trenger voksne som gode forbilder. Men det faktum at barn i dag lever i en egen gruppe, utskilt og alene i sin barndom, en barndom som må beskyttes og vedlikeholdes, er nettopp hva som hindrer voksne i å ta ansvar og være et forbilde. For meg er 'det infantiliserte samfunnet' et resultat av det barnesynet samfunnet har.


En grunn til at pedofili er så demonisert i vår tid ligger i det faktum at foreldre ikke omgåes sine barn på dagtid. Fordi foreldre ikke kjenner de voksne som barna omgåes med, øker frykten for den fremmede. Det offentlige og profesjonene har tatt over foreldreansvaret. Det er det offentlige som skal garantere for at barn ikke utsettes for fare. Men barn trenger mer enn bare sikkerhet. De trenger voksne som bryr seg og tar et personlig ansvar. Uansett hvor dyktig en utdannet pedagog er, så kan vedkommende ikke bli personlig involvert i et barn. Dette bryter med rollen som profesjonell. Det bryter også med regelen om at barn og voksne ikke skal ha et personlig forhold. Samfunnet misbilliger slike forhold fordi samfunnet er redd for misbruk. Samfunnet lager lover som skal beskytte barn, nettopp fordi de er alene. Men resultatet er bare at barn ytterligere isoleres.

Forholdet mellom mennesker kan aldri profesjonaliseres, men må være basert på personlig ansvar og den kjærligheten man føler for vedkommende. Et samfunn som profesjonaliserer personlige relasjoner er et kaldt samfunn.

Samfunnets organisering etter alder og samfunnets barnesyn henger nøye sammen. Jo mindre generasjonene omgåes hverandre og tar ansvar, jo mer blir barn utskilt som en egen sårbar gruppe. Da blir det mer påkrevd for samfunnet å beskytte barn, som igjen betyr at barn isoleres, mister medbestemmelse, blir maktesløse og infantiliserte. Dette danner grunnlaget for hvordan man senere i livet oppfatter seg selv og den store gruppen med barn.


Neste side
Forrige side