Barnesyn

Fremveksten av barndommen

Jeg har i de foregående avsnitt pekt på en rekke forhold som uttrykker samfunnets syn på barn. Det har med hvordan voksne vurderer barns tilregnelighet og evne til å ta ansvar. Det har med i hvilken grad de får lov til å bestemme over egne anliggende. Det har med deres oppdragelse og kunnskapstilegnelse, hvilken rolle skolen skal spille og hvordan voksne vil at barn skal utvikle seg. Og det har naturligvis med oppfattelsen av barn som seksuelle individer, hvilke rettigheter de har til seksualkunnskap, prevensjon og seksuell omgang. Det kanskje viktigste man lærer ved å studere disse forhold er hvor foranderlige de har vært opp igjennom tidene. Selve forstillingen om barndommen som en avgrenset del av livet har ikke alltid eksistert, i alle fall ikke i den form vi kjenner i dag.

I de siste femti år har barndommens utvikling blitt et tema for vitenskapelig forskning. I 1960 kom boken "Barndommens historie" av Philippe Ariès (norsk oversettelse 1980). Denne boken ble starten på et nytt fagfelt. Ariès hevder at barndommen tok til på 1600-tallet. Før den tid var barn å regne som voksne i miniatyr, nærmest som dverger, eller, når de var riktig små, som valper. Grunnen til et slikt syn skulle være den høye barnedødeligheten, som gjorde at foreldre ugjerne knyttet følelsesmessige bånd til sitt avkom før de var passe gamle. En annen grunn var økonomisk, at det var nødvendig at også barn bidro til husholdet, helst like mye som voksne. Derfor hadde det liten praktisk hensikt å se noen større forskjell på barn og voksne. Senere forskning har vist at foreldre tiltross for dette hadde stor hengivenhet for sine barn. I et slikt henseende fantes det også en barndom i middelalderen og i tidligere tider (se avsnitt 2.1 her og på engelsk her). Det er rimelig å anta at foreldre alltid har vært følelsesmessig knyttet til sine barn, men hvilke oppfatninger og hvilke forventninger de hadde til dem har endret seg.

Ariès hevder at barndommen er en kulturell konstruksjon. Barndommen oppsto på 1600- og 1700-tallet når staten, kirken og ulike filantropiske interesser tok til å interessere seg for barn som gruppe. Konstruksjonen er kjennetegnet ved at barn ble skilt ut fra resten av samfunnet og satt i en slags karantene, til de selv kunne håndtere alle farene i verden og var oppdratt til lydige samfunnsborgere. På 1700-tallet var det tre ideologier som hadde stor innflytelse på denne utviklingen: rasjonaliteten (opplysningstiden), romantikken og pietismen. Det følgende er hentet fra Norsk nettskole - En innføring i barnelitteratur:

Rasjonalistisk syn: I tråd med opplysningstidas ideologi ble det hevdet at barn var vesener som i utgangspunktet hadde alt å lære. De var ubeskrevne blad (tabula rasa) som gjennom voksnes innsikt om fornuft skulle få innprentet lærdom og leveregler, som var nyttige for dem og samfunnet.

Romantisk syn: Dette synet var representert ved Rousseau som hevdet at barn er født som en del av naturen, og at det som barn hadde sin egen natur som skulle hegnes om og gis fritt spillerom. I nært samspill med naturen kan det da bevare kontakt med skaperverkets iboende visdom og godhet. Barnet ble lovprist for sin uskyld og umiddelbarhet.

Pietistisk syn: Dette synet hevdet at mennesket var kommet til verden besmittet av arvesynden. Barnet var tilbøyelig til å søke det onde. Dermed ble utallige historier i de før omtalte misjonsheftene bygd opp som lærestykker der det ble demonstrert at ulydighet ikke lønte seg. Guds lange arm innhentet alltid synderen, som så måtte underkastes lov og dom.

Her kan man lese om barneoppdragelses-teoriene til Jean-Jaques Rousseau og boken Emile. Det var snakk om den såkalte naturlige oppdragelsen, som skulle skje isolert fra voksenverdenen, en verden som var fordervet. Oppdragelsen skulle skje "i pakt med naturen og i takt med barnets utvikling og forutsetninger". Emile skulle sendes ut i skauen alene. Det ble innført en vilkårlig alder, 15 år, som skulle være skillet mellom barnet og den voksne. Dette tallet kan sies å være forløperen til alle magiske tall i senere tids lovtekster (jfr. seksuell lavalder). Emile skulle ikke lese bøker før han var 15 år. Og den naturlige oppdragelsen var forbeholdt gutter, ikke jenter.

Kirken og det pietistiske synet skulle få stor innflytelse på barndommen som konstruksjon. Kirken forsto at barn var lettere mottagelig for kristen indoktrinering. Derfor dreide skolegang på 1700-tallet seg om tilegnelse av kristendomskunnskap. Sentralt i pietismen er moralen, at det finnes et skille mellom kjødets lyst, kroppen, og det åndelige. Dette er kampen mellom det gode og det onde. Før den riktige moralen kommer på plass er barn å regne som onde og må tuktes. Etter dette er barndommen med dets uskyld på sett og vis et paradis. Med seksualiteten kommer syndefallet, skammen og fordrivelsen fra paradis. Derfor var det viktig at barn skulle forbli rene i tanke og handling. Ikke minst gjaldt dette onani.

Endelig har vi det rasjonalistiske synet, et syn som har holdt seg bedre enn både det rent pietistiske og romantiske synet, og som skulle få avgjørende betydning inn i vår tid. Det er ikke uten grunn at barndommen som begrep oppsto når en ny klasse dukket opp i Europa: borgerskapet. Denne klassen besto av det nye mellomsjiktet i samfunnet med utdannelse og eiendom, slik som fabrikkeiere. Denne klassen skulle snart utgjøre hele det etablerte samfunnet. Klassen var organisert rundt kjernefamilien, ikke ætten eller klanen som i tidligere tider. Barndommens historie følger fremveksten av borgerskapet, fordi det var nå at barn skulle oppdras til pliktoppfyllende og lydige samfunnsborgere. Konformitet, disiplin og forutsigbarhet var nødvendige dyder når barnet en dag selv skulle bli en del av borgerskapet. Barneoppdragelse ble et offentlig anliggende. Den nye kjernefamilien var isolert og aseksuell, og hadde derfor lite å lære barnet. Det var skolen og militærvesenet som nå fikk oppgaven å sosialisere den nye generasjonen. Borgerskapets familie var preget av plikter og disiplin, med et strengt skille mellom de ulike rollene til medlemmene i familien. I praksis var familien en institusjonalisert undertrykkelse av kvinnen og barnet. Det var nå at vi fikk begrepene "Barnet skal sees, men ikke høres" og "Barns lydighet er grunnlaget for alle andre dyder". På denne måten ble et helt århundre av barn oppdratt til å bli tankeløse medløpere i samfunnsmaskineriet og lydige soldater i galskapen vi kaller første og annen verdenskrig.


Den offentlige kontrollen med barndommen kan spores tilbake til ulike filantropiske ideer, som isolert sett var begrunnet ut i fra et ekte engasjement for barn og deres interesser, men som siden skulle umyndiggjøre dem.

Harald Thuen, Introduksjon til 'Barn og barndom' av Hugh Cunningham, norsk oversettelse 1996 :

Filantropene hadde ikke bare et ømt hjerte for de nødlidende barna, de ga også uttrykk for et sterkt samfunnsansvar. Barneredningen i perioden fra 1830-årene og fire-fem ti-år framover, er internasjonalt gjerne blitt kalt, som Cunningham peker på, «child rescue», mens neste fase fram mot 1920-tallet er blitt omtalt «child saving». De to begrepene brukes for å beskrive en endring i forholdet mellom det private og offentlige engasjementet i barneredningen. Under den første fasen ble redningstiltakene i all hovedsak holdt oppe gjennom frivillig arbeid, gaver og almisser. I den neste kom myndighetenes inntreden til syne gjennom voksende økonomiske bidrag og etterhvert via politisk styring og lovregulering. Tiltakene ble nå mer ambisiøse og ulike faggrupper begynte å gjøre seg gjeldende på arenaen.

I utgangspunktet var meningen at barna skulle reddes fra et liv i nød. Dette skjedde på privat initiativ ved at det ble laget en rekke barneasyler i de større byene (f.eks. Grønland Asyl opprettet av Paul Hansen Birch i Christiania 1841). Siden ble asylene til hjem og anstalter. Barna skulle nå 'vernes' og 'beskyttes'. Det dreide seg ikke mer om «forsømmede Børn», men barn som viste dårlig oppførsel og manglende disiplin. Vi fikk vergeråd, kommunale tvangsskoler, skolehjem og ulike barnevernsinstitusjoner, gjerne plassert på øyer for at de innsatte ikke skulle rømme (jfr. Bastøy skolehjem). Det offentlige overtok ansvaret for finansieringen og oppsynet av institusjonene. Dermed mistet det voksne samfunnet det personlige ansvaret for barnas ve og vel. Barn mistet sin individualitet og sine rettigheter som enkeltmennesker, og kunne behandles på en måte som voksne aldri ville ha funnet seg i. En slik makt over barn, basert på autoritet, disiplin og lovverk, kombinert med mangelen på personlig ansvar og etterrettelighet, måtte ha som eneste konsekvens at barn ble misbrukt. Og det ble også resultatet.

I rapporten Barnehjem og spesialskoler under lupen finnes en oversikt over omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjonene fra 1945 til 1980. Det er verd å sitere følgende fra rapporten:

Barnehjem og spesialskoler under lupen, 2004, avsnitt 3.1 :

Det moderne barnevernet fikk sitt gjennombrudd i år 1900 ved innføringen av Lov om behandling af forsømte børn, eller vergerådsloven, som den er kalt. De nye kommunale vergerådene ble gitt myndighet til å gripe inn overfor barn og foreldre med advarsler, opphevelse av foreldremyndigheten og bortplassering i fosterhjem eller i ulike barneinstitusjoner.

(...)

Reformmotivene var sterkt inspirert av den institusjonsutvikling som hadde skjedd over hele Europa på det oppvekstpolitiske området i siste halvdel av 1800-tallet. Til grunn for utviklingen lå opplysningstidens nye barndomsforståelse, hvor barnet ble sett på som et fornuftsvesen i utvikling som var langt mer påvirkelig og formbart med hensyn til oppdragelse og opplæring enn man hadde antatt i tidligere epoker. Samtidig brakte ideene med seg en ny varhet for barndommen som en avgrenset kroppslig, emosjonell og kognitiv livsfase. Man begynte smått om senn å se på barndommen som en særegen og viktig fase i menneskets livssyklus. I krysningen mellom nyttehensyn og naturidealisme skulle epokens nye krav til barneomsorg og oppdragelse finne sin form, og dette skapte grobunn for en rekke nye institusjoner (...)

avsnitt 1.9.4 :

For flere av de barna som ble plassert i barnehjem og/eller spesialskole, bidro oppholdet til en forsterket problemutvikling. Det at barn kunne bli utsatt for forhold som både er og var uverdige og ulovlige, avspeiler mangelfulle etiske og pedagogiske kvaliteter hos de ansvarlige og mangelfulle tilsynsordninger både internt og eksternt.

avsnitt 1.12 :

Framtidens barnevernsinstitusjoner bør i tråd med dette drives slik at barn og unge etter alder og modenhet selv får råderett i personlige spørsmål. Tvang må kun anvendes i situasjoner der det er helt nødvendig for å avverge skade på person og eiendom. De kunnskaper vi rår over når det gjelder vilkårene for god oppvekst, må legges til grunn som forpliktende retningslinjer. Institusjoner kan sees på som levende organismer som kan utvikle seg både i positiv og negativ retning. For å skape positive oppvekstbetingelser vil institusjonene ha behov for en fastlagt struktur med et forpliktende program og tilstrekkelig fleksibilitet og autonomi for å kunne imøtekomme det enkelte barns behov.

I dag kan det være vanskelig å forstå hvilken konstruksjon barndommen er. Da kan det hjelpe å trekke en parallell til tenåringen. Tenåringen ble oppfunnet for femti år siden, når ungdomskulturen etablerte seg på 50-tallet. Tenåringen fikk en identitet forskjellig fra de voksne og ble en egen gruppe i samfunnet. Synet på tenåringen ble til når de kunne dra i krig men ikke stemme, kjøre moped men ikke bil, gå på ungdomsskole og gymnas, få prevensjon og være seksuelt aktive, og når de fikk en juridisk stilling halvveis mellom barnet og de voksne. Det er naturligvis forskjeller på tenåringssyn og barnesyn, men når det gjelder seksualitet, pornografi og prostitusjon er synet på mange måter blitt det samme. Voksne vil at tenåringer seksuelt skal være barn til de har blitt 18 år. Mange vil nå hevde at voksne nettopp tar ansvar for barn og ungdom når de beskytter dem på denne måten, men ansvar er ikke det samme som å isolere en ung person til det selv kan klare seg på egen hånd. Ansvar er fellesskap, å ta del i de unges liv, å være der som støtte når noe dårlig skjer og inspirasjon når det går bra. Det dreier seg egentlig om to typer ansvar: den som bare ser farene og vil isolere, og den som ser mulighetene og vil sosialisere. Det er en konflikt mellom to holdninger til barn, og bunner i hvilken grad voksne er villige (eller kan) ta del i barnets liv.


På 60-tallet kom den seksuelle revolusjonen. Dette innebar en frigjøring fra tidligere tiders syn på seksualitet. Barn fikk i en periode også nyte godt av denne nye friheten. Man begynte å forske på seksualitet hos barn. Sexologien fikk en oppblomstring i verden etter å ha ligget nede siden nazi-tiden (se boken Erotikk og Fundamentalisme av Thore Langfeldt). Kvinnen fikk en seksualitet. Barnet fikk en seksualitet. Seksuelle minoriteter ble synlige. Et fint bildet på ånden fra denne tiden får man ved å lese Lars Ullerstams bok De erotiska minoriteterna fra 1964. Man forsto at de første forestillingene man som barn fikk om seksualitet ble selve grunnlaget for det synet man senere skulle få. Et oppvekstmiljø fri for fordommer, med nærhet og god seksualkunnskap, var nøkkelen når man senere skulle ha et harmonisk sexliv. Barnets seksualitet trådde frem som et begrep.

I tilknytning til dette kom en rekke lover som bedret barns rettsstilling og status, blant annet lover mot avstraffelse og fysisk misbruk. Man kan si at barnesynet i samfunnet gikk fra å betrakte barn som objekter, underlagt de voksnes vilje og handlinger, til å bli subjekter med egen vilje og selvstendighet. Dette var i tråd med hele omvurderingen av autoritet og menneskesyn som skjedde på 60-tallet.


Reaksjonen kom på 80-tallet. En ny konservativ bølge skyllet over verden. De kollektive løsningene vek plassen for markedskreftene, Meg-samfunnet og de såkalte familieverdiene, som bare var et forsøk på å etablere borgerskapets kjernefamilie i hjemmet igjen. Problemet var bare at ingen var hjemme. Kvinnen hadde forlatt hjemmet for jobben og karrièren. Barnet hadde forlatt hjemmet for barnehagen, skolen og kameratene. Mannen hadde forlatt hjemmet når han ikke lenger ville være gift og ta ansvaret for husholdet. På mange måter er samfunnet igjen tilbake til en tid hvor 'stammen' og lokalsamfunnet er viktigere i et menneskes liv. Til dette hører også at de fleste i dag har mange ekteskap og samboerskap bak seg, og ikke kan føle tilhørighet til en bestemt familie.

På det seksuelle området forsøkte de reaksjonære kreftene å stanse demokratiet fra 60-tallet. De homoseksuelle fikk skylden for AIDS. Kvinnen fikk skylden for familiens oppløsning, barnas kriminelle adferd og narkotikamisbruk. Det har ikke lyktes å reversere rettighetene til kvinner og homoseksuelle, men når det gjelder barn har de reaksjonære hatt mer suksess. Ved å kjøre frem seksuelt misbruk, har de lyktes i å skape en atmosfære av frykt og usikkerhet omkring temaet barn og seksualitet, som gjør at sensur, fornektelse og tabuer igjen får råde grunnen. Misbruk har blitt det dominerende aspektet ved barns seksualitet. Alle andre aspekter undertrykkes. Dette har gjort at samfunnets barnesyn igjen defineres ut i fra barnet som objekt, som underlagt de voksnes vilje og handlinger. Det misbrukte barnet er alltid et offer, et maktesløst vesen i behov av beskyttelse. Barnesynet har tatt skade av dette.


Neste side
Forrige side